Policy Documents

National Agricultural Policy-2061
English Nepali

 

उद्धमी किसान र बेरोजगार युवक लागि आवासिय  कृषि तालिम कार्यक्रम  कार्यन्वयन निर्देशिका

English Nepali

 

ATWG Guidelines (Nirdesika)-2064
English Nepali

 

NARC Vision (Proposed)
English Nepali